Bezoekersreglement


De medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom in Bezoekerscentrum Lieteberg. We wensen u een ontspannend en leerrijk bezoek. Aan de hand van dit reglement bepalen we een aantal richtlijnen die van toepassing zijn voor onze bezoekers.

Art. 1. Definities

In dit bezoekersreglement worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Bezoekerscentrum Lieteberg: alle omheinde of met natuurlijke afsluiting afgesloten gebieden waar activiteiten van Lieteberg plaatsvinden, met inbegrip van het Blotevoetenpad
 • (Organisatie Bezoekerscentrum) Lieteberg: De Lieteberg vzw, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal
 • Entomopolis: insectenmuseum in het bezoekersgebouw
 • Vlindertuin: overdekte vlindertuin op de binnenkoer
 • Bijenhal: werkingsruimten waar bijenvolken overdekt staan opgesteld
 • Bevruchtingsstation: ruimten in openlucht die bedoeld zijn voor het tijdelijk opstellen van bijenvolken, met het oog op de aanparing van jonge koninginnen
 • Blotevoetenpad: specifiek aangelegd wandelpad voor blootsvoets wandelen
 • Bezoekersonthaal: ontvangstbalie met ticket- en gadgetverkoop en toeristisch infokantoor.
 • Cafetaria: verkoop- en verbruiksruimte voor drank en kleine snacks
 • Terras: ingerichte verbruiksruimte in openlucht, aanhorend aan cafetaria.
 • Attracties: Insectenmuseum Entomopolis, Vlindertuin en Blotevoetenpad
 • Lieteberg-medewerker: elke persoon die in opdracht van de organisatie een bijdrage levert aan de uitbouw en de exploitatie van Bezoekerscentrum Lieteberg.

 

Art. 2. Toepasbaarheid

Door het Bezoekerscentrum Lieteberg te betreden, aanvaardt de bezoeker de toepasbaarheid van het bezoekersreglement.

Elke bezoeker wordt verondersteld dit reglement gelezen te hebben en na te leven.

 

Art. 3. Toegang

Openingstijden

 • Bezoekerscentrum Lieteberg is enkel toegankelijk tijdens de openingsuren die op onze website lieteberg.be staan vermeld.
 • Voor groepen en bezoekers van evenementen kan het zijn dat er afwijkende openingstijden van toepassing zijn.
 • De openingstijden van de Vlindertuin kunnen, naargelang de weersomstandigheden en onderhoudswerkzaamheden afwijken van de openingsuren van het bezoekerscentrum.

Tickets

 • Het Blotevoetenpad, de Entomopolis en Vlindertuin zijn enkel toegankelijk met een geldig ticket.
 • Tickets zijn enkel geldig op de dag van aankoop.
 • Bezoekers die gebruik willen maken van de kortingsmogelijkheden die door Lieteberg aangeboden worden, moeten voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de korting en dienen dit vóór de betaling van de tickets kenbaar te maken.
 • Het is niet mogelijk om een korting te krijgen op reeds aangekochte tickets.
 • Groepskortingen zijn geldig voor groepen vanaf 20 personen op het ogenblik van de ticketverkoop. Kassaverkopen aan groepstarief voor minder 20 personen zijn niet mogelijk.
 • Groepskorting kan enkel worden toegestaan aan groepen die duidelijk een groep vormen en te woord gestaan worden door een verantwoordelijke.
 • Het is het niet mogelijk om met een in Bezoekerscentrum Lieteberg verkregen toeristische kortingspas op dezelfde dag de aangegeven korting te krijgen op toegangstickets van Bezoekerscentrum Lieteberg.
 • Bezoekers dienen bij aankoop aan de hand van de verkregen kassabon direct te verifiëren of de verkoop overeenstemt met de bestelling. Vergissingen van de kassabediende dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de kassabediende. 15 Minuten na het op de kassabon vermelde tijdstip wordt de verkoop als correct beschouwd en is rechtzetting niet meer mogelijk.
 • Aangekochte tickets worden niet teruggenomen.
 • De bezoeker dient het ticket tijdens het bezoek te bewaren en op verzoek van een Lieteberg-medewerker te tonen.
 • Het toegangsrecht tot een attractie vervalt op het moment dat de bezoeker die attractie verlaat. Uitsluitend in bijzondere gevallen mag na goedkeuring van een Lieteberg-medewerker mag de bezoeker de attractie opnieuw betreden.

 

Art. 4. Veiligheid

 • Verwittig bij een noodgeval steeds het bezoekersonthaal op het (nood)nummer: +32 (0) 89 25 50 60.
 • Veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van hulpdiensten en/of Lieteberg-medewerkers worden te allen tijden opgevolgd.
 • De bezoeker dient alle waarschuwingsborden te volgen.
 • Kinderen (< 12 jaar) moeten bij een bezoek aan Bezoekerscentrum Lieteberg en de attracties vergezeld zijn van een volwassene.
 • Voor de eigen veiligheid en die van de andere bezoekers is het niet toegestaan om te rennen, elkaar te duwen, te glijden, te klimmen tegen de muren en te gaan zitten op tafels.
 • Begeleiders van minderjarigen zorgen ervoor dat de minderjarigen die zij begeleiden het bezoekersreglement naleven en zijn verantwoordelijk voor het gedrag van die kinderen.
 • Constateert een Lieteberg-medewerker dat de bezoeker (mogelijk) voornemens heeft de orde op het domein Lieteberg te verstoren en/of andere bezoekers of dieren lastig te vallen, wordt deze bezoeker de toegang tot het domein Lieteberg ontzegd en/of wordt deze bezoeker van het domein verwijderd.
 • Er geldt een rookverbod voor alle overdekte locaties van het Bezoekerscentrum Lieteberg, alsook voor het Blotevoetenpad. Dit rookverbod geldt eveneens voor de e-sigaret.
 • Lieteberg-medewerkers mogen omwille van veiligheidsredenen de bezoeker vragen om tassen en pakken te openen en de inhoud te tonen.
 • In geval van dreigend gevaar door slechte weersomstandigheden of overmacht is de organisatie gerechtigd om attracties te sluiten en/of gereserveerde activiteiten te annuleren zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor het eventuele verlies van inkomsten door derden.
 • Uitgezonderd het Blotevoetenpad worden bezoekers verondersteld schoeisel te dragen in het bezoekerscentrum. Lieteberg kan geen veiligheidsgaranties bieden bij het blootsvoets betreden van de overige delen van het bezoekerscentrum.

 

Art. 5. Algemene bepalingen

Algemeen

 • De ticketverkoop voor het Blotevoetenpad eindigt 1u30 voor het sluitingsuur van het bezoekerscentrum.
 • De ticketverkoop voor het insectenmuseum Entomopolis en de Vlindertuin eindigt 1 uur voor het sluitingsuur van het bezoekerscentrum.
 • De kassa in de cafetaria sluit 30 minuten voor de sluitingstijd van het bezoekerscentrum.
 • Lieteberg aanvaardt geen 1 en 2 eurocenten bij een betaling.
 • Toegang tot een locker na verlies van het sleuteltje van de locker is enkel mogelijk bij het betalen van een schadevergoeding van 20 euro.
 • Het is niet toegestaan aan Lieteberg toebehorende objecten, dieren of planten toe te eigenen, te vernielen, te beschadigen en/of van het Bezoekerscentrum Lieteberg te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan om aanwezige voorwerpen of de inrichting op een andere wijze – dan waarvoor de aard en inrichting bedoeld zijn – te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten om voor bezoekers afgeschermde ruimten te betreden. In uitzonderlijke gevallen kan een Lieteberg-medewerker daarvoor toestemming geven.
 • Het is niet toegestaan een belemmering te vormen in doorgangen en uitgangen.
 • Het is niet toegestaan Lieteberg-medewerkers door woord en/of daad te hinderen bij de uitvoering van hun werk of hen dit te bemoeilijken.
 • Het is niet toegestaan om afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan goederen te koop aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan de overdekte locaties en het terras te betreden met fietsen, skateboards en skeelers. Uitgezonderd rolstoelen, kinderwagens, loopfietsen en rollators.
 • Met uitzondering van geleidehonden, is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen in/op de attracties.
 • Behalve indien het tegendeel vermeld staat, mag de bezoeker voor privégebruik fotograferen of filmen in de attracties en dit zonder andere bezoekers te hinderen of te storen. Lieteberg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schending van privacy of portretrecht. Deze verantwoordelijkheid berust uitsluitend bij de auteur.
 • Foto- en filmopnamen maken voor professioneel gebruik dient schriftelijk of per e-mail op voorhand aangevraagd te worden. Lieteberg treft geen enkele aansprakelijkheid voor het verschijnen van professioneel beeldmateriaal zonder de daarvoor verkregen toestemming.
 • Bezoekers kunnen zich verzetten tegen het herkenbaar in beeld komen tijdens foto- en/of beeldopnamen van Lieteberg en/of het gebruik van de beelden voor promotionele doeleinden. Dat kan door uiterlijk op het moment van de opname de weigering bekend te maken bij de beeldauteur. In het andere geval wordt uitgegaan van een stilzwijgende toestemming.

Bijkomende richtlijnen Blotevoetenpad

 • Het is niet toegestaan met schoeisel het Blotevoetenpad te betreden.
 • De bezoeker wordt verondersteld de nuttige informatie op te volgen die door de organisatie wordt verspreid via de webpagina https://www.lieteberg.be/nl/nuttige-info-blotevoetenpad.
 • Bezoekers van het Blotevoetenpad zijn ertoe gehouden om tijdens de wandeling op het pad te blijven. Lieteberg kan geen veiligheidsgaranties bieden bij het blootsvoets verlaten van het pad.
 • Het is niet toegestaan zeep te gebruiken bij het wassen van de voeten aan de voetendouches omdat het gebruikte water op natuurlijke wijze in de bodem infiltreert.

Bijkomende richtlijnen Insectenmuseum Entomopolis

 • Het is niet toegelaten om etenswaren en drank te nuttigen.
 • Het is verboden de dieren in dierenverblijven te storen, op de ramen te tikken, voorwerpen in de dierenverblijven te deponeren en/of de dierenverblijven te vandaliseren.
 • Het is niet toegestaan wandelstokken met niet-beschermde uiteinden mee te nemen.

Bijkomende richtlijnen Vlindertuin

 • Het is niet toegestaan de verharde paden in de Vlindertuin te verlaten.
 • Het is niet toegestaan dieren te vangen en/of te verwijderen uit de Vlindertuin.
 • Het is niet toegestaan planten te plukken of te vernielen.
 • Het is niet toegestaan op de omheining te gaan zitten of staan.

Bijkomende richtlijnen cafetaria en terras

 • Picknicken op het terras is enkel toegestaan wanneer alle gebruikte dranken aangekocht zijn in de cafetaria.
 • Het is niet toegestaan fietsen en steps te parkeren op het terras of in de doorgangen.
 • Het is niet toegestaan de beplantingszones rondom de paden en het terras te betreden, met uitzondering van het gazon.
 • Het is niet toegestaan de ruimtes achter de zelfbedieningslijn te betreden.

Bijkomende richtlijnen bijenhal en bevruchtingsstation

Het is verboden de bijenhal en het bevruchtingsstation zonder toestemming van een Lieteberg-medewerker te betreden.

 

Art. 6. Reservaties en groepsbezoeken

 • Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen.
 • Groepsbezoeken gebeuren onder de begeleiding van de groepsverantwoordelijke, die toeziet op de naleving van het bezoekersreglement.
 • Groepen moeten te allen tijde begeleid worden door voldoende begeleiders, afhankelijk van het type van de groep.
 • De groepsverantwoordelijke meldt zich bij aankomst aan bij het bezoekersonthaal.
 • Begeleiders en de groepsverantwoordelijke blijven tijdens het bezoek bij de groep.
 • Een gereserveerde gidsbeurt kan niet gegarandeerd worden als de groep (zelfs door overmacht) niet op het gereserveerde tijdstip aan het bezoekersonthaal klaarstaat.

Annulatievoorwaarden bij gereserveerde activiteiten

 • Wordt een activiteit > 5 kalenderdagen voor de activiteit geannuleerd dan worden geen kosten aangerekend.
 • Wordt een activiteit ≤ 5 kalenderdagen voor de activiteit geannuleerd dan behoudt Lieteberg het recht om de verkoopwaarde van de gereserveerde goederen en diensten (bijvoorbeeld catering, gidsen,…) aan te rekenen. Lieteberg zal geen toegangstickets voor de attracties in het bezoekerscentrum aanrekenen.
 • Bij extreem slecht weer (of weersvoorspelling) kan in onderling akkoord de activiteit verschoven worden naar een andere datum. Deze garantie is uitsluitend geldig als uiterlijk de dag voorafgaand aan de activiteit telefonisch contact opgenomen wordt met het bezoekersonthaal op het nummer +32 (0) 89 25 50 60.
 • Gidsen die door Lieteberg worden ingezet zijn gemachtigd een rondleiding/gidsbeurt te onderbreken of annuleren wanneer de groep te weinig interesse vertoont in de inhoud van de gidsbeurt, te luidruchtig is of het bezoekersreglement niet naleeft. In elk van deze gevallen is er geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van die bepaalde rondleiding/gidsbeurt.

 

Art. 7. Handhaving

 • Het niet naleven van het bezoekersreglement heeft onmiddellijke verwijdering van de terreinen van Bezoekerscentrum Lieteberg tot gevolg.
 • Bij overtreding of gegronde vrees voor overtreding van het bezoekersreglement zijn Lieteberg-medewerkers gerechtigd de betreffende bezoeker toegang tot het Bezoekerscentrum Lieteberg te ontzeggen, de verwijdering te verzoeken en desgevallend de hulp van politiediensten in te roepen om de verwijdering uit te voeren.
 • Lieteberg treedt op tegen het niet naleven van het bezoekersreglement met alle nodige en/of dienstbaar geachte maatregelen, waaronder het doen van aangifte bij de politie en de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen.

 

Art. 8. Aansprakelijkheid

De bezoeker heeft geen recht op een schadevergoeding door Lieteberg aan de bezoeker in o.m. de volgende omstandigheden:

 • Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers waaronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, vandalisme en diefstal.
 • Schade en/of lichamelijk letsel waarbij geen sprake is van opzet of grove schuld van een of meerdere Lieteberg-medewerkers of van nalatigheid van Lieteberg.
 • Het gedeeltelijk gesloten zijn van de attracties – waaronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt opbouw of afbraak van tentoonstellingen, onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes – en de eventuele overlast of ongemak die daarmee gepaard gaat.
 • Schade veroorzaakt door storm, brand, hagel of andere buitengewone omstandigheden.

 

Art. 9. Klachten

 • De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering indienen, schriftelijk (Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal) of per e-mail (info@lieteberg.be).
 • Behoud bij een klacht het originele kassaticket.
 • Klachten over Lieteberg moeten ten laatste 7 dagen na het bezoek schriftelijk (Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal) of via e-mail (info@lieteberg.be) verstuurd worden. Klachten na die termijn worden niet behandeld. Lieteberg onderzoekt de klacht en beantwoordt die schriftelijk of per e-mail.

 

Art. 10. Wetgeving

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.

 

versie 1.0