De veldparelmoervlinder in Zutendaal

Zutendaal herbergt de grootste van de twee resterende Vlaamse populaties veldparelmoervlinder. De gemeente draagt dan ook een grote verantwoordelijkheid voor haar adoptiesoort en zette de laatste jaren sterk in op het afstemmen van diverse maatregelen.

Zeer belangrijk voor de veldparelmoervlinder zijn de voedselarme graslanden van het militair domein. Het beheer van het gebied gebeurt door het Agentschap voor Natuur en Bos.  De veldparelmoervlinder werd door de jaren heen ook buiten het militair domein waargenomen. Je kan ruwweg spreken van drie zones: ten noordwesten en ten zuiden van het militair domein en de voormalige groeve langsheen de weg Wiemesmeer-Bilzen. In deze zones vertonen de vlinderaantallen evenwel grote schommelingen. Daarbuiten zijn er nog potentiele leefgebieden waar de soort nog niet voorkomt. Een goed beheer van al deze sites moet er voor zorgen dat het kernleefgebied op het militair domein wordt verbonden met de bermen van het Albertkanaal. Langs die kanaalbermen kan op termijn dan een verbinding ontstaan met de populatie van de veldparelmoervlinder op de Sint-Pietersberg.

Veldparelmoervlinders op weegbree

Om de verbindingen te realiseren wordt het bermbeheer in Zutendaal plaatselijk aangepast in functie van de veldparelmoervlinder. Dit betekent dat een gefaseerd maaibeheer in de bermen zal ingesteld worden. Verder zal geprobeerd worden  om privé-eigenaars en landbouwers via ondersteunings- of beheerovereenkomsten te overtuigen om hun terreinen veldparelmoervriendelijk te beheren. Ook het uitgebreid bosbeheerplan van de gemeente biedt kansen via het realiseren van open plekken en corridors in en aan de randen van de gemeentebossen.

  Sanmax Projects